Skip to content Skip to footer
Mon - Fri 8:00 - 18:00 / Sunday 8:00 - 14:00
47 Bakery Street, London, UK

Algemene voorwaarden

Definities:

 1. Hippo Care & Cure is gevestigd te Putte, Eikenstraat 5, deel van Bitanicka bv BTW nr BE 0451 457 497
 2. Klant: degene, individu of bedrijf, met wie Hippo Care & Cure een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Hippo Care & Cure en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Hippo Care & Cure, niet op deze van externe partners.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Akkoordverklaring

 1. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt bij insturen van het intake formulier of contract van de klant ter beschikking gesteld. Deze Algemene Voorwaarden worden eveneens gepubliceerd op de website van Hippo Care & Cure.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig in kracht blijven. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Aard van de overeenkomst

 1. De eigenaar zal het paard bij trainings- en revalidatiecentrum Hippo Care & Cure stallen met of zonder beroep te doen op behandelingen of zal mede gebruik maken van de accommodatie voor de afgesproken behandelingen.
 2. Hippo Care & Cure stelt training, revalidatie, stalling, weidegang/paddock en verzorging aan het paard van de klant ter beschikking.
 3. De verzorging van het paard omvat onder meer het voeren, het onderhouden van de algemene conditie van het paard, het schoonhouden van de stal, paddock en weides, eventuele (revalidatie) training en dagelijks toezicht, genoegzaam bekend en aanvaard door partijen. Bijkomende zorgen zijn steeds in overleg en worden bijkomend vastgelegd bij ondertekening van de algemene voorwaarden.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Hippo Care & Cure en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk een schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De overeenkomst gaat in op het moment dat het paard door de klant op het terrein van Hippo Care & Cure wordt gebracht te Putte, Eikenstraat 5.
 3. Tenzij anders overeengekomen eindigt de overeenkomst op de dag waarop het paard wordt opgehaald en/of wel op het moment dat het paard het terrein van Hippo Care & Cure verlaat.

Beëindiging overeenkomst

 1. Het is Hippo Care & Cure toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
 2. De klant ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs in verzuim is.
 3. Het paard tijdens de verblijfperiode overlijdt.
 4. Het is de klant toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Hippo Care & Cure verzuimt het paard op deugdelijke wijze te verzorgen en er ondanks een schriftelijke aanzegging binnen 3 dagen geen verbetering in de situatie is opgetreden.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de eigenaar het paard uiterlijk op de beëindigingdatum op te halen.
 6. Een opzegging dient bij Hippo Care & Cure schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 7. Bij revalidatie-opvang of trainings-opvang eindigt de overeenkomst na afloop van de periode die voorafgaand met de klant werd besproken. Indien de klant de periode vroegtijdig beëindigd, wordt de stallingsprijs voor de rest van de van tevoren besproken periode gefactureerd.

Aansprakelijkheid Hippo Care & Cure

 1. Hippo Care & Cure is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Hippo Care & Cure aangeboden producten of diensten.
 2. De eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en/of het paard door het paard veroorzaakt.
 3. Hippo Care & Cure is nimmer aansprakelijk voor schade die het paard overkomt.
 4. De aansprakelijkheid van Hippo Care & Cure voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor Hippo Care & Cure zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

 1. De klant is aansprakelijk voor de schade aan Hippo Care & Cure dan wel aan derden, die het gevolg is van de eigen gedragingen van zijn veulen of paard.
 2. De klant dient zijn veulen/ paard te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Tevens dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze kan tenallen tijde worden opgevraagd.

Prijs en betaling

 1. De stallingsprijs en de prijzen voor (revalidatie)diensten worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op de geldende prijslijst.
 2. De stallingsprijs voor het paard staat vermeld op de tarievenlijst van Hippo Care & Cure, indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst en is dit ondertekend door Hippo Care & Cure.
 3. Hippo Care & Cure heeft het recht de tarieven te verhogen en de tarievenlijst aan te passen. De klant heeft, indien niet akkoord met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de bijbehorende opzegtermijn.
 4. Wijzigingen van het BTW- tarief worden ten alle tijden aan de klant doorberekend.
 5. De betaling voor Revalidatie en/of training en/of verblijf gaat per factuur en dient binnen 30 dagen te worden voldaan op rekeningnummer BE51 0636 8548 2362 t.a.v Hippo Care & Cure.
 6. In de maandelijkse prijs bij Hippo Care & Cure is begrepen: een vaste stal indien afgesproken, weide/paddock (indien revalidatie dit toelaat), onderhoud stallen (binnen en buiten), aangepaste voeding en continu hooi.
 7. Alle prijzen die Hippo Care & Cure hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige diensten, zoals Vitafloor, Aquatrainer, halotherapie, stappen aan de hand, longeren en extra verzorging. Deze vallen buiten de stallingsprijs en worden apart gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 8. Hippo Care & Cure behoudt zich het recht om het paard op het terrein van Hippo Care & Cure te houden totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.
 9. Bij verzuim van betaling is een rentevergoeding verschuldigd van 1 % per maand vanaf de vervaldatum.

Faciliteiten

 1. Gebruik maken van de faciliteiten gebeurt volledig op eigen risico. Hippo Care & Cure is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van onze faciliteiten of aangeboden diensten hierbij.
 2. Het meenemen van uw hond is toegestaan mits deze is aangelijnd. Indien uw hond voor overlast zorgt dan wel uw hond niet gehoorzaam is, dan dient u uw hond terug in uw auto te plaatsen. Hondenuitwerpselen behoren te worden opgeruimd.

Voer

 1. Hippo Care & Cure voert het paard naar eigen inzicht, afhankelijk van de weidegang, de conditie en de behoefte van het betreffende dier. Eigenaren mogen ook eigen voer en supplementen (klaargezet in dagporties) meegeven. Dit is in overleg met Hippo Care & Cure en verandert niets aan de prijs.

Stalling, paddock en weidegang

 1. De paarden die op pension of in het Trainings- of Revalidatiecentrum staan hebben een ruime buitenstal en/of binnenstal met onbeperkt ruwvoer.

Ontwormen

 1. Het veulen/paard wordt in overleg met de dierenarts ontwormd. Kosten van ontwormen zijn niet bij de standaardprijs inbegrepen en worden apart bij de klant in rekening gebracht.

Inentingen

 1. De eigenaar gaat akkoord met de verplichte influenza/tetanus enting (1x per 12 maanden) en aan te raden rhinopneumonie inenting (1x per 6 maanden).
 2. De kosten van de inentingen zijn niet bij de standaardprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht indien door Hippo Care & Cure geregeld.

Dierenarts

 1. In overleg met de klant, bepaalt Hippo Care & Cure of het veulen/paard medische zorg, verzorging of behandeling nodig heeft. In beginsel geschiedt deze verzorging of behandeling door de dierenarts van Hippo Care & Cure, tenzij de klant bij aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te wensen.
 2. In noodgevallen heeft Hippo Care & Cure op grond van deze overeenkomst toestemming van de klant om de dierenarts van Hippo Care & Cure in te schakelen, of het om een noodgeval gaat is ter beoordeling van Hippo Care & Cure.
 3. De kosten van de dierenarts of behandeling zijn niet bij de standaard prijs inbegrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts aan de klant doorberekend, dan wel door Hippo Care & Cure afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

Hoefsmid

 1. In noodgevallen heeft Hippo Care & Cure op grond van deze overeenkomst toestemming van de klant om de hoefsmid van Hippo Care & Cure in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van de Hippo Care & Cure.
 2. De reguliere kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen/beslaan van de hoeven zijn niet in de standaardprijs inbegrepen en worden door Hippo Care & Cure afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.